Izvesno je da nema tradicije u kojoj rečima i govoru nije pripisivana kreativna, manifestna moć. U hinduizmu i budizmu susrećemo se sa čitavim sistemom mantri (jedna od najpoznatijih i najmoćnijih je OM ili AUM), za koje se smatra da pokreće vibracije koje, prema ovim učenjima, tvore svet i preko kojih se učestvuje u prizivanju odgovarajućeg duhovnog stanja, odnosno postiže se duhovni preobražaj. Svojim zvukom mantra doziva svoju sadržinu u stanju trenutne stvarnosti. Mantra je moć, ne samo govor koji svest može izbegavati ili osporavati. Zvuk mantre nije fizički zvuk (iako ona može biti praćena njime), već je to duhovni zvuk, pa se on i ne može čuti ušima, već samo srcem. Drugim rečima, mantra ima moć i smisao samo za upućene, za one koji su svesni njenog unutrašnjeg značenja.

Savremeno čovečanstvo ne može ni da zamisli koliko duboko su magičnu reč i govor iskusile drevne civilizacije, a to je imalo ogroman uticaj na celokupan život, posebno na religiozne aspekte. U Kabali se, a isto tako i u sufizmu, na simboličkom značenju slova temelji vrlo razvijena mistična nauka, aktuelna i u našem vremenu. Kabala uči da slova jevrejske abecede imaju tvoračku moć, koju čovek ne može do kraja da spozna. Evo rečitog zapisa koji o tome pronalazimo u ‘Tajnoj nauci drevnih Hebreja’: ‘Stara kablistička tradicija uči kako je zvuk svojevrsna sila, a posebno zvuk izgovorene reči. Postoji i tvrdnja da je svemir stvoren i uz pomoć zvuka. Sefer jecirah ili ‘Knjiga oblikovanja’ kaže da su 22 slova, u stvari, oblikovala glas, tako da su se mogla čuti. Prema Kabali, snaga izgovorene reči je takva da četveroslovno ime Tetragramaton (srednjevekovni helenizovani izraz koji se koristio umesto naziva JHVH) pobožni Jevreji nikada ne izgovaraju. To ime se obično zamenjuje drugim četveroslovnim imenom, recimo – Andi, što se izgovara kao Andonai, a znači ‘biti’. Ispravno izgovoriti JHVH zna samo nekolicina posvećenih, jer je to velika tajna. Kabalisti kažu da se ime ne izgovara baš kao ‘Jehovah’, kako se to obično čini.
Sufizam se, takođe, razmahao na ovom području, promovišući proricanje na osnovu slova i njima odgovarajućih značenja u svojevrsnu nauku. Dawah je metoda tajnog magijskog zazivanja i počiva na pretpostavljenoj vezi između slova arapskog alfabeta, božanskih atributa, brojeva, četiri elementa, sedam planeta i 12 znakova zodijaka. Onaj ko poseduje tajnu slova, drži ključ stvaranja.